Where is Somchai?

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

"กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร" ก่อเกิดขึ้นเพื่อระลึกถึงความเสียสละของ "สมชาย นีละไพจิตร" ทนายสิทธิมนุษยชนที่ต่อสู้คดีเพื่อปกป้องสิทธิให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในเหตุการณ์สามจังหวัดภาคใต้ การทำงานของเขา เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้สังคมไทยได้เรียนรู้ว่า การละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างอุกอาจทั้งจากผู้ไม่หวังดีและจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดขึ้นจริง และโดยต่อเนื่อง สื่อมวลชนก็เผชิญกับความยากลำบาก ทั้งในการค้นหาข้อเท็จจริง และการนำเสนอความจริงต่อประชาชน "กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร" จึงหวังที่จะให้กำลังใจสื่อมวลชน ที่พยายามทำหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลการใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด มาเสนอต่อประชาชนตามความเป็นจริง และเสริมบทบาทของสื่อมวลชนในการทำงานสืบสวนสอบสวน

For more information click: http://somchaiaward.wordpress.com