Translate this page to ...

Chinese (Simplified) Dutch English French German Japanese Korean Spanish Swedish

ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่เขียนถึงโปรแกรมยอดฮิตสัญชาติจีนตัวนี้ แต่เกิดเหตุจำเป็นต้องเกี่ยวข้อง คือต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Sothink Video Converter ซึ่งนักพัฒนาโปรแกรมได้ไปฝากไว้ที่เว็บ Softonic และเว็บไซต์ดังกล่าวบังคับให้ต้องผ่านกระบวนการติดตั้งโปรแกรมแถมเสียก่อน ถึงจะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่ต้องการ เลยเอามาเขียนไว้เป็นข้อสังเกตเผื่อว่ามีใครจะต้อง ในลักษณะนี้

หลังจากเปิดโปรแกรมจัดการดาวน์โหลด มันก็แสดงยี่ห้อ Softonic บอกยี่ห้อก่อนเลย จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการดาวน์โหลดของแถม ก่อนที่สุดท้ายค่อยดาวน์โหลดตัวโปรแกรม

ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเช่ารถยนต์จาก 2 บริษัท โดยไปใช้บริการที่สาขาสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

มีความเชื่ออยู่เสมอมาว่าเนื้อหาข้อมูลต่างๆ มันควรถูกจัดระเบียบ-รวบรวมไว้ในรูปแบบเว็บไซต์ ไม่ใช่อะไรก็จับยัดเข้าไปกองไว้ใน Social Media คนทำสื่อต้องไม่มักง่าย-ไม่รักสบายจนเกินเหตุ จนกลายเป็นความขี้เกยจไปในที่สุด ต้องใส่ใจในรายละเอียด แต่ก็ไม่ตัดช่องทางการสื่อสารกับคนทั่วไป

ความจริงที่ว่าในปัจจุบันใครๆ ก็ใช้งาน Social Media แทบจะตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นลืมตาไปจนถึงเวลาเข้านอน คนที่มีหน้าที่ผลิตเนื้อหา ถ้าเข้าใกล้กลุ่มเป้าหมายได้เท่าไหร่ก็ยิ่งสื่อสารได้มาก แต่ควรใช้เป็นเพียงช่องทางประชาสัมพันธ์และการติดต่อ โดยโน้นการโยน Link เข้าไปใน Social Media ให้คนอ่านไหลกลับเข้าไปสู่เว็บไซต์ให้ได้มากที่สุด พยายามใช้ Sicial Media ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเว็บไซต์

อีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กัน คือเนื้อหาที่อยู่ภายใน ต้องผลิตเนื้อหาข่าว สัมภาษณ์ คลิปวิดีโอ ทำทุกอย่างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการค้นหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ฟุตบอลโลก บราซิล 2014 ได้รับความสนใจในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากมีกรณีจำนวนนัดการถ่ายทอดสด ระหว่าง บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าจำเป็นต้องเผยแพร่เกมการแข่งขันทั้งหมด 64 คู่ ผ่านระบบฟรีทีวี

ล่าสุด ศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินเมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ยืนตามศาลชั้นต้น ให้ทาง อาร์เอสฯ สามารถดำเนินการตามแผน กล่าวคือ ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก บราซิล 2014 ทั้งหมด 64 คู่ ผ่านระบบบอกรับสมาชิก (กล่องบอลโลก, และพันธมิตรอื่นๆ) และถ่ายทอดสดผ่านระบบฟรีทีวี จำนวน 22 คู่ ตามที่เคยประกาศเอาไว้

การปรับแต่งแก้ไข การตั้งค่าและเครื่องมือความเป็นส่วนตัว (Privacy Settings and Tools) ในเว็บไซต์สื่อออนไลน์ Facebook สามารถคลิกเข้าไปได้ที่เมนู การตั้งค่า (Settings) แล้วเลือก ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ก็จะเจอหัวข้อที่สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด 8 รายการ ได้แก่

บล็อกนี้เอาเฉพาะใจความสำคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 171 และ มาตรา 172 ในประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ว่ามาจากวิธีการใดได้บ้าง

รัฐธรรมนูญ มาตรา 171

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าทีบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 172

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมิได้

รัฐธรรมนูญ มาตรา 172

ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมรัฐสภา เป็นครั้งแรกตามมาตรา 127

การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ไปเดินดูบรรยากาศตอนเช้าของ สถานีรถไฟขอนแก่น เลยถือโอกาสถ่ายรูป-เก็บข้อมูล เผื่อว่าต้องใช้บริการในอนาคต

Pages